2014

خبرهای مُژده بخش وبشارت آفرین!

از عالم ِ شعر و ادب دری ابوالمعانی

میرزا محمد عبدالقادر”بیدل”

امروز خود را خیلی خوشبخت و سعادتمند میدانم که مُژده نشر شماره تازه بیدلستان سیزدهم سال 2014 = 1393 را بدوستداران آثار همیشه بهارنظم ونثرابوالمعانی بیدل در ویب سایت :

bedilistan.com و hemneva.com

خود میرسانم.

    دراین شماره تحول و نوآوری هایی در انتخاب تمام مضامین –اشعار و رباعیات ابوالمعانی بیدل خیلی دقت بکار بُرده شده که امیدوارم جمله مُشتاقان و مشکل پسند ترین خوانندگان با ذوق آثار بیدل همه دل انشاالله همه اش را با شوق و ذوق کامل مطالعه نموده  وازآن خوب حظ خواهند بُرد.

این شماره بیدلستان جهت مطالعۀ علاقه مندان و تشنگان مطالعۀ  آثار ابوالمعانی بیدل و مضامین  کتاب نقد بیدل علامه سلجوقی را نیز احتوا میکند.وهم نوشته ای جامع و کامل دربارۀ : ذوق عامه و پیشگاه حق بقلم توانای علامه صلاح الدین سلجوقی از کتاب نقد بیدل دراین شماره جدید چاپ و نشر گردیده است.

در شمارۀ تازۀ بیدلستان سیزدهم از کتاب جلد اول غزلیات ابوالمعانی بیدل سی و یک غزل خیلی زیبا و خواندنی همراه با بیست و شش رباعی بسیار نفیس و عالی انتخابی ازکتاب کلیات چهار جلدی ابوالمعانی میرزا محمد عبدالقادر بیدل جلد دوم از بخش رباعیات آن  جهت مطالعۀ خوانندگان با ذوق بیدلستان بزیور چاپ آراسته و تقدیم گردیده است. وهمچنان بسلسلۀ انتخاب از کتاب “سیری در افکار ابوالمعانی بیدل”(جلد دوم) و (جلد اول) تألیف بیدل شناس معروف کشور محترم حمید الله “برلاس” مخدوم زاده هشت مقاله مکمل که هریک مقاله شرح یک غزل کامل ابوالمعانی بیدل را احتوا میکند در این شمارۀ تازه چاپ و نشر گردیده است. از جمله تحولات و نو آوریهای که در بیدلستان سیزدهم صورت پذیر گردیده اینک یک صفحه از آغاز کتاب را اینجا بطور مثال چاپ می نمایم :

بیدلستان :

نشریه سالانه ادبی دری

مخصوص آثار ابوالمعانی بیدل

مؤسس – مهتمم و ناشر :

حبیب الشعرا “همنوا” چغتایی

هیئت تحریر :

حمیدالله مخدوم زاده برلاس – اُستاد غلام نبی نوشاد – پروفیسور داکتر راعی برلاس – پروفیسور داکتر عبدالواسع لطیفی – پروفیسور داکتر عنایت الله شهرانی – داکتر شکرالله کهگدای – واصف باختری – محمد ابراهیم زرغون و داکتر فیض الله ایماق.

گروه ِ مشورتی :

 حیدری وجودی – عبید صافی  – محمد امین متین اندخویی – شمس الدین متین سلجوقی – پروفیسورداکترمصطفی چیچکلر- پروفیسورداکترعلی گوزه ل یوز– پروفیسورداکتر خلیل توق ایر – محمد اسحق ثنا –  داکتر حفیظ شریعتی (سحر) – محمد ذوالنون یونس اوچمس و شاعره بیلقیس بخاری.

و حال از همه هیئت تحریر وگروه مشورتی محترم برادرانه و دوستانه و صمیمانه آرزو دارم جهت پیشرفت و ادامه سالم و کامل بیدلستان لطفا ً نوشته ها که چه بشکل نظم باشد چه بصورت نثر به شرط (قصیراللفظ کثیرالمعانی) نسبت حجم کوچک کتاب بیدلستان و گلدسته از آغاز سال 2014 = 1393 نوشته و اگر ممکن بود تایپ کمپیوتری آن را نموده به آدرس ایمیل من: :hemnevacagatay@gmaıl.com

 ویاویب سایت:bedilistan.com   بفرستند.

 – چون حالا که بیدلستان و گلدسته صاحب هیئت تحریر و گروه مشورتی با نشر اسمای مبارک شان گردید – نیت و آرزوی قلبی ام هست تا  بیدلستان و گلدسته را در هرشش ماه یک شماره چاپ و نشرش نموده به مطالعه دوستداران آثار ابوالمعانی بیدل و ادبیات دری و ترکی چغتایی با همکاری شما دوستان چاپ و نشرش نمایم. ومن الله التوفیق – البته دراین صورت باری همکاری جدی به دوش همه اعضای محترم هیئت تحریر و گروه محترم مشورتی بشمول خودم میآفتد که چون  بیدلستان مال همه بیدل شناسان و بیدل دوستان هست و خصوصاً وظیفه هریک از ما خواهد بود تا در معرفی بیدلستان تا سرحد امکان درسرتاسر دنیا با معرفی و نشر ویب سایت :  bedilistan.com    بکوشیم تا خدمتی معنوی وکلتوری درباره معرفی و شناسایی کاملتر حیات وآثار ابوالمعانی بیدل انجام داده باشیم وامیدوارم روحانیت حضرت ابوالمعانی بیدل نیز ازاین خدمات نیک و خیر ادبی و کلتوری مان خبر دار خواهد شد.انشا الله

همچنان با کتاب بیدلستان کتابهای آواز وصدای دل (دری) وکونگل سیسی ونواسی (ترکی چغتایی) نوشته و سروده های نظم ونثر همنوا چغتایی و کتاب گلدسته از هرچمن سمنی شامل آثار انتخابی از شاعران و نویسندگان متقدم و متأخر زبان دری و ترکی چغتایی نیز همه درداخل همین یکجلد کتاب جهت مطالعه شعر وادب دوستان تقدیم گردیده است. امیدواریم خوانندگان محترم با مطالعه بیدلستان از خواندن این  کتابها نیز کیف و حظ خواهند بُرد.(انشاالله)

Devamını oku

Hemneva

مُژده به دوستداران شعر و ادب

دری وترکی چغتایی

بیدلستان جلد دوازدهم :

امروز خود را خیلی خوشبخت و سعادتمند میدانم که در آغاز نوروز سال 1392 هجری خورشیدی و در سایۀ لطف و کرم بی پایان حضرت باریتعالی ذات اقدس الهی (ج) شکر الحمدلله کتابهای : بیدلستان جلد دوازدهم –

آواز و صدای دل و (کونگل سیسی و نواسی) جلد(چهارم)

و گلدسته ( ازهرچمن سمنی ) جلد دوازدهم را بخیر و عافیت تکمیل وبرای دومین بار این کتابها را در ویب سایت های : bedilistan.com  و hemneva.com

خود ، خدمت خوانندگان با ذوق و اهل علم و دانش افغانستان عزیز و تمام دوستداران شعر و ادب دری و ترکی چغتایی درسرتاسر دنیای امروز  ،  عرضه و تقدیم می نمایم وضمنا ً باینوسیله حلول ِ نوروز باستانی را به همۀ هموطنان افغانستانی ام چه در داخل کشور و چه در برون مرزی آریانا افغانستان باشند مُبارکباد و شاد باش گفته سال 1392 هجری خورشیدی را از بارگاه ایزد متعال نیاز و استدعا دارم که این سال را به تمام هموطنان ما و تمام انسانهای مؤمن دُنیا سال ِ : خیر و برکت – صلح و آرامش – برادری و دوستی – سلامتی و بختیاری – همکاری بهم دیگر و هم نوعی وانسان دوستی دورازجنگ و نفاق و تبعیض نژادی بگرداند.آمین

    طوریکه در آغاز نشر کتاب بیدلستان جلد اول با خود عهد و پیمان بسته و تصمیم و اراده گرفته بودم که اگر امکان مادی – معنوی – صحت و بختم مرا یاری نمود ولطف و کرم ایزد متعال شامل حالم شد و روحانیت حضرت بیدل نیز با من همنوا گردید وهم اگر جلد اول بیدلستان خوانندگان جدی و حقیقی پیدا کرد و مورد پسند و استقبال ارادتمندان و دوستداران آثار ابوالمعانی میرزا محمد عبدالقادر بیدل قرارگرفت ، البته نیت وآرزوی قلبی ام آن است که سالی یک بار شماره های تازه ای با انتخاب از کلیات چهارجلدی ابوالمعانی بیدل که دنیای آن همیشه بهار و زنده و جاودان است  تهیه – نشر و بدسترس دوستان و ارادتمندان شان تقدیم نمایم.

   وبا ایمان به این عقیده که رسول اکرم (ص) فرموده اند : “کسیکه به خدا (ج) و روز رستا خیز معتقد است باید به پیمان خود وفا کند.”طوریکه به همۀ خوانندگان بیدلستان معلوم است منهم طی این مدت بیش از دوازده سال به عهد و پیمان خود وفا نموده از شمارۀ اول تا شمارۀ دوازدهم را با انتخاب از کلیات چهار جلدی شان : غزلیات – ترکیب بند ، ترجیع بند،قصاید، قطعات ورباعیات – مثنویات :عرفان، طلسم حیرت، طور معرفت، محیط اعظم وازآثار منثور شان : چهار عنصر، رقعات ونکات و از کتابهای نقد بیدل و افکار شاعر علامه صلاح الدین سلجوقی و کتاب فیض قدس اُستاد خلیل الله خلیلی انتخاب و چاپ ونشر نموده ام.

    واینک در شمارۀ دوازدهم بیدلستان برعلاوۀ انتخاب از کلیات چهارجلدی بیدل همه دل با انتخاب ونشر از کتاب سیری در افکار ابوالمعانی بیدل تألیف بیدل شناس مشهور کشورحمیدالله “برلاس” و چند تا مخمس از شاعران مشهور وطن  و یکی دو مقاله از استادان ادب دری دراین (نشریۀ سالانۀ ادبی دری مخصوص آثار بیدل همه دل) را جهت مطالعه دوستداران آثارابوالمعانی بیدل زینت بخش  ویب سایت های : bedilistan.com  و hemneva.com با عرض حُرمت و ادب جهت مطالعه  دوستان شعر وادب دری ابوالمعانی بیدل تقدیم نموده ام.

کتاب ِآواز و صدای دل (جلد چهارم) :

 مجموعۀ انتخابی از آثار نظم و نثر بزبان دری تازه سروده و بعضی هم قبلا ًنوشته شدۀ این قلم بدست را حاوی بوده وکتاب کونگل سیسی و نواسی (جلد چهارم) : نمونۀ آثار این نویسنده را بزبان ترکی چغتایی  در بر دارد. وکتاب گلدسته -ازهر چمن سمنی –

 (جلد دوازدهم) طوریکه از شعار آن پیداست انتخابی از آثار نویسندگان و شعرای متقدم ومتأخر ادبیات به زبانهای دری وترکی چغتایی را احتوا می کند.

امروزه پیشرفت علم و تخنیک مُدرن که با آمدن انترنت در حیات انسان قرن بیست و یکم همه چیز را از مطالعه کتابها تا ساز و آواز و خوانش سروده ها و نوشته ها از زبان گویندگان آن به وجه احسن و شایستۀ هرگونه تقدیر و ستایش هر آن در خدمت تان می باشد بازهم جسارت نموده منهم این سلسله کتابهایم را بواسطۀ انترنیت خدمت دوست داران شعر و ادب بزبانهای دری و ترکی چغتایی را همراه با کتاب بیدلستان (نشریۀ سالانۀ ادبی دری انتخابی) به ارادتمندان آثار ابوالمعانی بیدل در ویب سایت بیدلستان.کوم تقدیم می نمایم تا باشد روحانیت ابوالمعانی بیدل از این خدمت ادبی ام واقف و آگاه شده وهم بفکر ناچیزخود خدمتی به عالم ادبیات دری و ترکی چغتایی کر ده باشم زهی سعادت و بختیاری.

به دوام مُژده به خوانندگان با ذوق و دانشمند

ویب سایت bedilistan.com  و hemneva.com

خوشخبری دارم : نسخه های کتابهای بیدلستان جلد اول و بیدلستان جلد چهارم که برندۀ جایزۀ مطبوعاتی نظام الدین امیر علیشیر “نوایی” شده بود و بیدلستان جلد پنجم و جلد  ششم را همراه با نسخه های کتابهای گلدسته جلد دوم – پنجم – ششم و هفتم آن را جهت مطالعۀ شعر و ادب دوستان زبانهای دری (فارسی) و ترکی چغتایی (اُزبکی) در ویب سایت بیدلستان . کوم خود گذاشته ام که جهت آگاهی شان این خبر مُژده بخش را بچاپ رساندم اگر دوستان و ارادتمندان اثار ابوالمعانی بیدل و علاقه مندان شعر و ادب دری و ترکی چغتایی پس از مطالعه ازآن کتابها فایدۀ معنوی و فکری حاصل نمودند البته از ایشان خیلی خوش و ممنون خواهم شد و در حق ِ همۀ شان دُعای خیرو سلامتی با ایمان کامل و بختیاری هردو جهان را از خداوند متعال نیاز و استدعا خواهم نمود. (انشا الله)

Devamını oku

En son yazılanlar

Foto Galeri